شنۆ باد سەرد فەسڵ پائیزەن

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  585 مشاهده
شنۆ باد سەرد فەسڵ پائیزەن
یا کزەی نەسیم مەیل ئازیزەن
تەفرەقە کەرد جەم گەڵای نەمامان
بەرگ و نەواشان ڕێزا وە دامان
نەمامان وێنەی بارمەینەتکێش
ئازاشان جە زۆر سەرما بییەن ڕێش
میوەی نەمامان خاسەی ساف بەرز
مایەی لەزەتش بی وەتاوولەرز
بەڵێ، هەرکەسێ نەونەمام مە بۆ
حاسڵ، هەر ئیدش وە ئەنجام مە بۆ
ئازیز شەهد وەسڵ جە دەس ڕەفتە بی
جە ترشی هیجران تینیم کەفتە بی
خەیلێ پیچ وەردم چوون زوڵف یاران
وەحشی بیم چوون چەم نازک نگاران
گەردەن دام وە بەند چوون گوناکاران
دەس دام وەهەمدا چوون دەرد ئەوگاران
لەرزەکەی ناکام سەردی مەیلەکەت
یاوا وە سەر وەخت جە خەم کەیلەکەت
لادێ وە زگار وە دەم دەردەوە
چەنی لەرز سەخت چوقم بەردەوە
ئاخر جە گەرمی دیک دڵەی تەنگ
لەرزەکەم وەتەو هۆرگێڵا جە ڕەنگ
چەندێ چەنی تەو، چەندێ چەنی لەرز
سەر بەردم وە بانگ زایەڵەی سەد تەرز
ئاخر جە دەروون سەر کێشاوە دەر
ئایر چوون کڵپەی نایرەی سەقەر
ئەر فەرمای وەی حەرف مەدەی فرێوم
شایەتەن زامان سۆچیای لێوم
یەند دەروون گەرم بێ تەولێش گورێزا
بەڵام مەیلەکەت نە جاهۆرنێزا
ئیسە بێ دەردم جە ساحب دەردی
گیرۆدەی ژاراو دەرد دڵسەردی
ئاخ من پەی ها من گەرمی مەیل لەیل
وێنەی گەدایان دەروونمەن کەیل
با بەزەییت بۆ بەی بێ بەرگیمدا
بەی جە تاو عیشق سفتە جەرگیمدا
جە گەرمی مەیلت با نەبوون بێبەرگ
هەر ها منم بۆ تا زمسان مەرگ