چەند شادی خێزەن

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  520 مشاهده
چەند شادی خێزەن ...
بدیە نەو وەهار چەند شادی خێزەن
جە سامش زمسان پانەگورێزەن
وە کڵاواندا ئەسر خەم ڕێزەن
جە شنەی شەماڵ جە هاژەی واران
بی وەقاتی وەفر جە سەرد یاران
فەڕڕاش وەهار فەرش کافووری
ئاڵشت کەرد وە فەرش سەوز مافووری
نازکتەر جە تووک سەرسەوز ئاوان
سەوزەی تازە ڕەس وە بەرهەم یاوان
نەووەهار تازە گڕووگاڵشەن
چون تفڵ ساوا شنەی باڵشەن
بازە ناڵەی ڕەعد بشۆ نە گۆشش
مەینەت زمسان بۆ فەرامۆشش
ئەو سا مەوینی سارا و دەرودەشت
گوڵەن، چیمەنەن، چوون ڕەوزەی بەهەشت
جە هاڕەی دەنووک سەخت لەق لەقان
مناڵان ئامان یەکسەر وە زیچقان
چیڕە و هەی هەڵای پلیسرگ نەسەقف
پەرێ گۆشدای وێش، دڵ مەکەرۆ وەقف
پاساری دیسان جریوو جاوشەن
ڕەشۆڵە چیڕە و گلاراوشەن
دەنگ قاسپەی کەو، نە سەردیاران
شادی مەبەخشۆ وە ڕۆح یاران
جە قیقەی سەرسەوز، جە قیژەی بۆرچین
جەبهەی ساف گۆم مەبۆ پڕ نەچین
جە قڕەی کوڕکوڕ، جە کۆکۆی قومری
مەوانان دۆعای یاحەی تۆ نەمری
جە گمەی کۆتر پەی زکر یاهوو
حەقووات یا مَن لَیسَ الّا هوعربی
وەنەوشەی شەتاو تازە سەرکێشان
سەروستەن نەوەروێنەی دەروێشان
نەرگس هێمای چەم وڵاو نەکەردەن
خاو خەیرش بۆ، هەر خاوش بەردەن
یاران، یە وادەی فەسڵ وەهارەن
هەر کەس پەری دۆس نە ئینتزارەن
عشق و نەو وەهار وە هەم مەسازان
چوون مەی و موترب، پەی یەک مەنوازان
عشق و جوانی و فەسڵ وەهاران
چێش وەشتەر جێدەن؟ یاران غەمخواران