دوودێ ئاخێز کەرد

از کتاب:
هەوارگەی دڵان
اثر:
سید طاهر هاشمی (1915-1991)
 2 دقیقه  569 مشاهده
دوودێ ئاخێز کەرد ...
جە دڵەی پڕ شۆر دوودێ ئاخێز کەرد
زووخاو، گۆلاوان دەروون لەبڕێز کەرد
گڕەی نار هیجر شۆڵەی شەمبێز کەرد
عالەم گرت نەوەر دەنگوباس من
باس جەستەی شووم بێخۆراس من
زیڵەی زایەڵەی زەبوونی و خواریم
قرچەی هەناسەی پەستی و هەژاریم
چون شەهاب فەزای گەردوون شکاوان
نمەز کە پەیچێش وەلات نیاوان
ئاخ تۆ چەنی من چەند دووڕەنگەنی
چەندێ بێمروەت دڵ جە سەنگەنی
جە ئاشوفتەگی و تاری وبەندبازی
شۆخی و سەرکەشی و توندی و ناسازی
نمەز کام ئوستاد دەرسش دادەن پێت
بێجگە جە دیدە و هەڵقەی زوڵف وێت
وەیتەور کەسب ڕەمز یاری کەردەنی
دەس جە مەحبووبان دەوران بەردەنی
پەی قەتڵ عاشق تیر نەشەستەنی
بنازوون بە تۆ، چ تەڕدەستەنی
کەس نەگنۆ نە خەم ڕشتەی کەمەندت
نەگنۆ نە پڕتاف هاژەی سەمەندت
کەس نەوەرۆ زام شمشێر ئەبرۆت
یا تیر موژان دیدەی قەزاجۆت
کەس نە نۆشۆ ژار زەهرخەندەکەت
نەکێشۆ ئازاو عیشوە ڕەندەکەت
هەر دڵ پەی نیشان تیر تۆ خاسەن
هەر گیان چەنی عەیش ئازارت ڕاسەن
هەر سەر سزاوار بەردە وازتەن
هەر سینە لایەق سەودای تازتەن
خولاسەی کەلام شۆخ ڕەندەنی
مەحبووب بێعەیب دڵپەسەندەنی
شیرین ششدانگ خوسرەو شکۆنی
هوونی سەد فەرهاد جە داخ مجرۆنی
سەد لەیلی فدای زەردەخەندەتەن
سەد قەیس مەجنوون ئەرامەندەتەن
عەزرا لەب تەژنەی جورعەی ڕا زتۆن
وا مق وامەندەی غەمزە و ناز تۆن
هەر کەس بۆینۆ ئەو خوردە خاڵان
سەرمایەی شادیش مەشۆ بە تاڵان
کەس پەی تۆ چوون من خەم پێش نەوەشتەن
نەی دنیا، ئازاو دۆزەخ نەچەشتەن