جانا بەفیدای غونچەیی نازی دەهەنت بم

از کتاب:
دیوانی ئەدەب
اثر:
عبدالله بیگ مصباح دیوان (1859-1916)
 1 دقیقه  960 مشاهده
جانا بەفیدای غونچەیی نازی دەهەنت بم
قوربانی گوڵی گوڵشەنەکەی نەستەرەنت بم
هەرچەندە کەوا دڵشەکنیشە، خەمی زوڵفت
قوربانی خەمی زوڵفی شکەن، دەرشکەنت بم
باڵات وەکو نارەوەن و غەبغەبەکەت سێو
سەد جارە بەفیدای سێوی بەری نارەوەنت بم
فەرمووتە کە:نوتقی منە، وەک نەشئەیی سەهبا
قوربانی کەلامی وەکو بادەی کوهەنت بم
قوربانی جەوابی شەکرئامێزی عیتابت
من چم! کە موقابیل بەخیتابی سوخەنت بم!
ئەو ڕۆژە، کە دوو زوڵفی وەکو دوو ڕەسەنم دی
زانیم کە دەبێ بەستەیی چاهی زەقەنت بم
وەڵڵاهی کە بیدەم بەهەموو لەززەتی جەننەت
یەکدەم لە سەمەنزاری گوڵ و یاسەمەنت بم
سەد بلبلی شەیدات گرفتارە بەگوڵزار
ساتێ ئەمنیش با لە تەماشای چەمەنت بم
عیشقی ئەدەبتخلص و تەلعەتی تۆ؛ کاری خودایین
تۆ؛ وەک بتی زیبای و دەبێ من شەمەنت بم