قیبلەم تۆ نامای وە جامەی نیان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  450 مشاهده
قیبلەم تۆ نامای، وە جامەی نیان
ئامای عاشقان، بستانێنە گیان
نە ڕێسمانەن، سەوڵی سەرئەفراز
ڕیشەی گیانمەن، تۆ گێرتەن بە ناز
چوون گیری قولاب گازی تۆ بیەن
مەکێشەش مەیۆ، موداراش نیەن
نە ڕێسمانەن، ئا سپی تەنی
ڕیشەی گیانمەن، مەگێڵون چەنی
ئازیز من فیدای جامە تەنیت بام
ڕیشەی دڵ بە گاز جە بێخ کەنیت بام
قیبلەم تۆ نامای، جامەی نۆتەنی
ئامای مەزارێ پەرێ من کەنی