ڕێحانی بێ گەرد

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  622 مشاهده
ڕێحانی بێ گەرد ...
ڕێحانی پەل دێز قەترانی بێ گەرد
مەزانی بە وێت وەختی خۆرە زەرد
مەبۆت وە میهمان، زڵێخای هام دەرد
هۆرگێردت نە خاک، کەفتەی ڕووی زەمین
مەپێچووت بە چین کڵافەی موشکین
وێنەی زوڵفی وێش پێچنۆت بە دەستە
بۆ مەنیۆ نەبۆت چوون ئاوات وەستە
درێغا بدیات نە ڕووی سەر زەمین
مەپێچای نە چین کڵافەی موشکین
ڕێحان بەشقی حەق چێوی پەرسوو لێت
بۆی لەیل وەشتەرەن، یا بۆی بەرگی وێت؟
ڕێحان وات جە من چوون پەرسات هەواڵ
بە دانای داوەر بەرزی بێ میساڵ
بەو شا بێگەردەن، نەزا و نەمەردەن
منشان جە ئەزرەت زوڵفی لەیل کەردەن