ڕەنگی زەردمەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  618 مشاهده
ڕەنگی زەردمەن ...
زەعفەران وێنەی ڕەنگی زەردمەن
جۆیای مەینەت بار، مەجنوون گەردمەن
بێستوون سەنگێ جە کۆی دەردمەن
چەنی باری خەم، خەم قامەتمەن
قیامەت قامەت، پڕ زامەتمەن
ئەو زامەت جەستەی من کەردەن بە خۆ
پێش مەبۆ زوخاڵ ئەر بگنۆ بە کۆ