دوور نمای ڕەزان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  523 مشاهده
دوور نمای ڕەزان ...
ڕەنگی سەوز و زەرد دوور نمای ڕەزان
قەترەی خوردە ڕێز دەوری ڕووی خەزان
پەردەی دڵ چوون گاز ماران مەگەزان
یانێ های خەزان ڕەنگین مەنمانۆ
ڕەنگش بە وێنەی دەردین مەنمانۆ
وەی من پەرێ ڕەنگ جەستەی خەزانان
مەیۆ پێشان دا دیدەی نەزانان