چراغم وازان

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  666 مشاهده
چراغم وازان ...
من جە خواوەند تۆم ئاوات وازان
بەو شاکە شاهان پەنەش مەنازان
حەڵقە گۆشی تۆم، شای شەکەر ڕازان
ئەگەر گشت عالەم شەکەر ڕازان بان
ساحێب شەرت و بەین، زوڵف درازان بان
غەیر جە تۆ فێشتەر قیبلەی جەمین جام
پەرێ کەس نیەن خاو وەنەم حرام
دڵ پابەندی تۆن، شای بەینەت داران
بەو باباشێخاعلامە ماڵ جە بێساراناعلام