چراغم چگیر دەست چین تۆ دیم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  594 مشاهده
چراغم چگیر دەست چین تۆ دیم
سەنگ بە سەنگ گێڵام فیدای یەک یەک بیم
پەرسام ئەی چگیر سەنگ جە سەنگ جیا
یە دەستی کێ بی تۆش وە هەم نیا؟
واتی زڵێخای بوم خۆرە زەردەن
بە پەنجەی سێوەنگ ئێمەش جەم کەردەن
جەو بۆنە مەبوون بە فیدای سەنگش
ئەڵبەت شنەفتەن ڕازێ جە دەنگش
ئەو سەنگی چگیر ئازیز نیابێ
فیداش بام فیدا، هێمای نەو جابێ
من یەند سەبرم کەرد سەنگ نەبی وەلاڵ
ها، من بیم وە سەنگ، سەنگ بی وە زوخاڵ