چراغ وەنەوشە چنوور چەنی گول

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1545 مشاهده
چراغ وەنەوشە چنوور چەنی گول
عەزم ڕای ویساڵ تۆشان ها نە دڵ
چنوور جە سەرکۆ وەنەوشە جە چەم
گوڵ جە گوڵستان وەهەم بیەن جەم
واتشان بە من بەندەی فڵانی
چوون حاڵ زانەنی بە حاڵ مەزانی
بۆ نە ڕای ئەڵڵا بکەرە کارێ
بیاومێ بە وەسڵ ئەو دڵبەر جارێ
چراغ ها هەر سێم بەستەن بە دەستە
چ دەستە؟ دەستەی زگاران بەستە
هەر سێم ئاوەردەن چوون خاکساران
هەر یەک وایەی وێ وە چەم مەداران
چنوور پەی زوڵفت پەشێو حاڵشەن
وەنەوشە سەودای خاڵ خەیاڵشەن
گوڵ پەی جەمینت مەسۆچۆ چوون شەم
جە دووریت نیشتەن نە پای خاری خەم
ساحیب پایەنی، بڵند بۆ پایەت
باوایە گێران هەر یۆ جە مایەت