گوم بی چون خورشید ئەو نە پڕتەودا

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  647 مشاهده
گوم بی چون خورشید ئەو نە پڕتەودا
گوم بی ئەهلی عیلم نە شۆڵەی ئەودا
نار مەکەرد وە سەر دڵ سازانەدا
نادر بی جە ناو هامڕازانەدا
بنویس وە هووناو دڵ نە پەڕەی جەرگ:
نادر شێخ علیشخص پەی تەئریخی مەرگ