بای شەماڵ تای زوڵف

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1661 مشاهده
بای شەماڵ تای زوڵف ...
دەستم دامانت تایێ جە تای زوڵف
قەترانی شەوڕەنگ، وەردەی سەر کوڵف
ستەم زەدەی دەست ناخون کەندەی توڵف
وەختێ مەگێرۆ توڵف وە سینەوە
سا توڵف مەکێشۆ، زوڵف بە قینەوە
ئەوسا مە گێرۆ کڵافەی کوڵفش
لازم مەدەرو بە دەستی، زوڵفش
ساکە مەگێرۆ مەکێشۆش بە قەست
حازر بە نەوجا بستانش جە دەست
باوەرەش پەرێم، چوون تەیری تیژ باڵ
هێمای دڵ یەکسەر نەبیەن بە زوخاڵ