ئیمشەو ئایرێ گڕ بەست نە دەروون

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  1500 مشاهده
ئیمشەو ئایرێ گڕ بەست نە دەروون
بڵێسەش یاوا بە سەقفی گەردوون
جە کوورەی ئایر، جە بڵێسەی نار
ستێزام چوون بەرق، ئاو کەردم هاوار
جە هاوار هاوار شەفا و لاڵەی من
جە هەی ئاو هەی ئاو، شین و ناڵەی من
تمەز مەژنەوۆ یەک خوداتەرسێ
موسڵمان سیفەت ڕاگەی حەق پەرسێ
ماوەرۆ گۆزەی نەفتی بەیتولماڵ
مەشانۆ وە ڕووی گڕ بەستەی شەماڵ
پێسە مەزانو یە گۆزەی ئاوان
نمەز خۆ یە نەفت تەوەن پێ تاوەن
گۆزەی نەفتش کەرد وە بڵێسەمدا
قرچەی گۆزەی نەفت وە ستێزەمدا
هەر تا سەحەر بی، هەر سۆزام بە سۆز
سەحەر سفتە کۆم با بەردش چوون تۆز
هەر کەس وێنەی من ئیقباڵش چەفتەن
نەواچۆ هەی ئاو، نەسیبش نەفتەن