سەدای های هیلال هام فەردان مەیۆ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  877 مشاهده
سەدای های هیلال هام فەردان مەیۆ
زەمزەمەی تەکبیر هام دەردان مەیۆ
یەکێ هام ڕەفێق دۆسی دڵدۆزەن
یەکێ مەست کەیف جەژنی پیرۆزەن
من نەبوون شادیم جێ بێزار بییەن
گەرد وە سەری من، کەس دیار نییەن
شەوم تاڵەی شووم، هیلالم قامەت
شەفەق هوونی دڵ، مەنزڵگە زامەت
تەکبیرم نەوای زامی مەهجووری
دەسم هەمئاغۆش زامی ڕەنجووری
جەژن و جەژنانەم هەر یەک جەردەیێ
بەردەوە پەی هەرد، موتریب پەردەیێ
لەرزەی ڕیشەی دڵ، سەمتووری دەستوور
وەزنی تەبعی تار پڕ سۆزەی سەمتوور
واچە بەو مەقام ئەڵواناتەوە:
هەی داد.. هەی بێداد مەعدوومتخلص واتەوە
خەستەی خاری خەم، خەم خەیاڵی وێم
وەکزەی دەروون تەن زوخاڵی وێم
بێ ئەبرۆی هیلال نەو نیهاڵی وێم
نییەت نا دروست، عید بەتاڵی وێم