سیاییم ئاوەرد سفیدیم پێ ڕەشت

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  640 مشاهده
سیاییم ئاوەرد، سفیدیم پێ ڕەشت
هەفتم کەردەوە گرێم دا لە هەشت