سەر وە بانی عەین عەینم خەم وەردەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  734 مشاهده
سەر وە بانی عەین عەینم خەم وەردەن
هوون چون چەشمەی عەین نە عەین سەرکەردەن
یەند دەرد و ئاهم عەین کەردەن بێنوور
وەختەن هەشت کەم بۆ نە پەنجەی مەشهوور