دڵ دیار نییەن های نەکەردەبۆ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 2 دقیقه  1168 مشاهده
دڵ دیار نییەن های نەکەردەبۆ
وە خزمەت ئازیز تەشریف بەردەبۆ
جەو دما من داد وە لای کێ بەروون
نا بەڵەد تەنیا ڕا چۆن دەر کەروون
پای دڵ سفتەی دەرد سەر هەردان سەختەن
وێت یاونەوە های نەسیم وەختەن
بکیان پەرێ من دڵ ئەو دماوە
وێت، وێت ئاسایی بشۆ وە ڕاوە
مسپارووت وە دەس کزەی تاسەی وێم
وە دووی گێجەلوول سوب هەناسەی وێم
چون یاوای وە لای باڵا عەرعەر تەرز
پەرساش جواو دەر وە زایەڵەی بەرز
گلاراوش بێ چەنی ئێشی چەم
مەوات و مەوەرد خەم وەکووزەی خەم
چەم جە ئێشی دەرد مەحروومیی پاڵات
نمەنمانۆ عەکس خەیاڵی باڵات
پەردەی لێڵایی گرتەن دوو دیدە
خەڵوەتەن سا بۆ هەی بەرگوزیدە
دیدەم تاوی سەیل هووناوان وەردا
ها ئاو بە دەردا ئاما جە سەردا
دڵ یەند جۆشی گەرم خەمان دان پێدا
سەمەندەر لانەش مەگێرۆ تێدا
فیدات بوون ئازیز جەمین پەڕەی گوڵ
دووریت کارێ کەرد ئانە چەم، ئێد دڵ
حاڵ چینە تەنگتەر نییەن پێم ئامان
قەدەم ڕەنجە کەر ئامان سەد ئامان
چون جەستەی خەستەی مەینەتان مایە
بەڵکم دیدە و دڵ نەشان وە زایە
دیدە سورمەی تۆز پاڵاکەت ناسەن
دڵ جای دەردتەن مەندەیشا خاسەن