چارەنووس

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  544 مشاهده
چارەنووس فامت وە سەر بکەی ڕەم
قەڵەمزەن خۆشی نەوینی وە چەم
هەرکوو گوڵێ هەن، غونچە تازەدەم
مایووست کەردەن وە خەمخانەی خەم
هەر بازی، لایق قوشخانەی شابوو
مەبوو موجاور دەس گدا بوو