تانەی یەی سووزە جەرگم شکاوا

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 1 دقیقه  428 مشاهده
میرزام پێم یاوا ...
ئەمر و عارزەی پیری پێم یاوا
وەو شاهە هەی کەردنە دەریای داوا
تانەی یەی سووزە جەرگم شکاوا
وەو شاهە یەی بن شاهان پەی لاڵوو
ئەمڕۆ یەی سووزەی وەپێم وەت خاڵوو
خاڵوو دەس وە بان خاڵانت ماڵوو
سەرتەخت سینەت وە بووسان کاڵوو
ئەر ڕەحمێ مەکەی وە جەستەم یا دووس
وەرنە مەپووشم خورقەی وە لونگ و پووس
سووزە تەشریف بەرد پەی یانەی وێشان
سەی یاقووتخلص مەنەن پەرێ ئاخ کێشان