دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن

از کتاب:
دیوانی سەید یاقۆی ماییدەشت
اثر:
سید یعقوب ماهیدشت (1808-1881)
 3 دقیقه  558 مشاهده
قەمەرعزارەن ...
شیرین شۆخ و شەنگ قەمەرعیزارەن
زوڵفش ئاسوودەن، دەیجوور تارەن
کرژەن چین چینەن حەڵقەی زنارەن
لوولەن، مەلوولەن، زەنجیرەن، مارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
حاجب خەم چوون تاق میحراب حاجات
بەرێکی سووفی نە ڕای موناجات
گا وێنەی هیلال نە ڕووی سەماوات
یاقووس قوزح هەزار عەلامات
کەمانش پێکان، چەمش تەیارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
عەین عەین خەزاڵ، چەریدەی تەتار
پەی من موقیمەن پەی تەرەف خومار
ئەسوەد و ئیسفیل، هەم لەیل و نەهار
دایم چوون سەیاد ئامادەی شکار
نیم نیگای نازش دایم نە کارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
خەدەنگان نە دەور دوو دیدەی خومار
سەموەردەی سێ کویز ئەڵماس ئاودار
سەنگپاچ و دەورکش سەوهانیی خاردار
سەفبەستەن نە دەور تورکان خوونخوار
خوونوەردەی دیدەی ئیسفەندیارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
بینی چوون قامەت قودرەت کشیدە
بەین و حیجاب مابەین دیدە
چوون شەمع مەجلیس خوسرەوان چیدە
قەترەی گوداختەش هەر ئان چکیدە
چوون شەونم نە ڕووی خونچەی بەهارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
عارز درەخشان چوون قورس قەمەر
یا سیب خوانسار ئەسیل و ئەحمەر
گاگا سورمە دەی چوون سوهای سەحەر
مەدەرەخشۆ بە تەرز خۆرشید خاوەر
گردیی گوڵناریش سێف خوونسارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
حوقەی مەم حەڵقەی میم قورئانی
یا چەشمەی کەوسەر سەفحەی ڕەزوانی
گۆی زنجش فنجان بەزم کیانی
لەبڕێز نە شەربەت دیر موغانی
عەقیق ڕووپۆش ڕوویەش موروارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
گەردەن سەراحی لەبڕێزەن ژە مەی
جورعەش مەکەرۆ مردەی مەزار حەی
نە سەدر سینەش ئاوێزەن دوو بەی
هەریەک پنهانەن نەسەر حەڵقەی حەی
بەیزە فاختەن دوگمەش گوڵنارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
وە باڵا سەروەن، سەوڵەن، عەرعەرەن
ناف مشک خەتن عەترەن عەنبەرەن
سورین سەلج ساف فەخز مەرمەرەن
ڕووی سەلجش جای سوم چەریدەی بەڕەن
ئافریدەی سونع پەروەردگارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن
یا حەق بێچارەی زوڵفانش ڕەش بوو
ئەو شەکەرکەلام خۆشخەڵق و خۆشخوو
پەرێ تەسەلای قەڵب سەی یاقووتخلص
نگەهداریش کەڕاری هەیاهوو
شەخسێ کە وەیتەور چەنیش تەیارەن
دوشوارەن پەرێش، دڵ گرفتارەن