گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 395 ئەنجام
سالماشعار فارسی سالم
تا مشک سیه بر سر گل چتر برانداخت
تا مشک سیه بر سر گل چتر برانداخت بر طلعت مه شب ز خجالت سپر انداخت پروانه‌ی دل گ...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن
سالماشعار فارسی سالم
ترک چشمش کار جادو کرده‌ است
ترک چشمش کار جادو کرده‌ است تکیه بر شمشیر ابرو کرده‌ است بهر صید مرغ دل آن نازنی...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سالماشعار فارسی سالم
نگنجد در خیال کس قیاس طول گیسویت
نگنجد در خیال کس قیاس طول گیسویت به آخر کی رساند عمر من تعریف یک مویت؟! نگاه ناظ...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سالماشعار فارسی سالم
خوش بود بهار در کنار کشت
خوش بود بهار در کنار کشت حوروش بتی چهره چون بهشت مشک‌بو نبید، مشک ریز بید باده خ...
فارسی
چوار خشتەکی
سالماشعار فارسی سالم
به دنبال نظر از دیده اشک لاله‌گون افتد
به دنبال نظر از دیده اشک لاله‌گون افتد که ترسم عاقبت از پرده راز دل برون افتد چو...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سالماشعار فارسی سالم
چنین صورت تو داری چین ندارد
چنین صورت تو داری چین ندارد دریغا رخصت ماچین ندارد به صحن کعبه‌ی رخ طره پازد: که...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن فعولن
سالماشعار فارسی سالم
ز خالش دلبرم در دام گیسو دانه می‌سازد
ز خالش دلبرم در دام گیسو دانه می‌سازد اساس صید مرغ دل چ استادانه می‌سازد؟ سر و ج...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سالماشعار فارسی سالم
شانه تا عنبر زلف تو به رخسار کشد
شانه تا عنبر زلف تو به رخسار کشد بر سر مهر درخشنده شب تار کشد در ره روم رخت دوخت...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سالماشعار فارسی سالم
باز لیلی ز خیمه بیرون شد
باز لیلی ز خیمه بیرون شد بند بیرید و عقل مجنون شد برقع از رخ فکند جلوه‌کنان آفت ...
فارسی
تەرجیعبەند
فعلاتن مفاعلن فعلن
سالماشعار فارسی سالم
مرا کافی است ساقی کو نگاه چشم مخمورش
مرا کافی است ساقی کو نگاه چشم مخمورش چه شد دور نظر دیگر چه حاجت آب انگورش نظر در...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سالماشعار فارسی سالم
تا سرشک از دیدگان افشانده‌ام
تا سرشک از دیدگان افشانده‌ام ارغوان بر زعفران افشانده‌ام از سرشک دیده بهر مقدمش ...
فارسی
غەزەل
فاعلاتن فاعلاتن فاعلن
سالماشعار فارسی سالم
دل روا نیست ز مهرت به ستم بردارم
دل روا نیست ز مهرت به ستم بردارم به چه دل بربدهم، چون ز تو دل بردارم گر به شام س...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سالماشعار فارسی سالم
خیز تا در کمرت مشک معطر بینم
خیز تا در کمرت مشک معطر بینم پر سر سرو سهی ماه منور بینم گرد رخسار بکش دایره‌ی ج...
فارسی
غەزەل
فعلاتن فعلاتن فعلاتن فعلن
سالماشعار فارسی سالم
بیا دل از پریشانی به زلف دلبر اندازیم
بیا دل از پریشانی به زلف دلبر اندازیم مسلمان خانه‌زادی را به دست کافر اندازیم ز ...
فارسی
غەزەل
مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن مفاعیلن
سالماشعار فارسی سالم
پروانه‌صفت دل به هوای تو پریده
پروانه‌صفت دل به هوای تو پریده پر سوخته بر شمع جمالت نرسیده دشمن دهد انصاف که هم...
فارسی
غەزەل
مفعولُ مفاعیلُ مفاعیلُ فعولن