گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 28 ئەنجام
محەممەد موکریگۆرانی
تقریظ
کتابی که در این مجله به دست خوانندگان می‌افتد مجموعه ترانه‌های ملی مغرب ایران اس...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی
به نام خدا
این ترانه‌ها که شامل اشعار فولکلوری ده هجائی و هشت هجائی کردی است و اینک برای نخ...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
مقدمه
بحث و تحقیق در باره لهجه‌های محلی از دیر زمانی مورد توجه دانشمندان و شرق شناسان ...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
ارزش ادبی و فولکلوری
این ترانه‌ها اگر چه گوینده و سراینده خاصی ندارد و زاده‌ی ذوق و سلیقه و قریحه عمو...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
نوع و سبک ترانه‌های کردی و مضامین مختص بدان‌ها
ترانه‌های کردی کلیه به لسانی ساده و عاری از پیرایه‌های لفظی سروده شده و همانطوری...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
انواع شعر در لهجه‌های کردی
به طوری که نویسنده تحقیق کرده است اشعار و آثار منظوم ادبی زبان و لهجه‌های کردی ر...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
اوزان هجائی در زبان‌های ایران باستان «اوستائی و پهلوی» و کردی
آنچه از تحقیقات اوستاشناسان معلوم می‌شود بخش عمده‌ی اوستا منظوم و شامل اشعار هجا...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
فهلویات
به اصطلاح نویسندگان و محققین قدیم زبان فارسی و مورخین دوره‌ی اسلامی کلیه دوبیتی‌...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
اشعار ده‌هجائی دومصراعی کردی
همانطوری که در زبان اوستائی و پهلوی و سایر لهجه‌های محلی و اشعار عامیانه‌ی زبان ...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
اشعار هشت‌هجائی سه‌مصراعی
به طوری که از آثار و شواهدی که در لهجه‌های کردی به دست آورده‌ام مشهود می‌شود، سا...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
اصول در شعر هجائی کردی
در اشعار هجائی کردی اعم از ده هجائی یا هشت هجائی یا نواع دیگر آن که در «بیت‌ها» ...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
لهجه‌هائی که این ترانه‌ها بدانها سروده شده است
برای اینکه نمونه و نموداری از کلیه لهجه‌های کردی در دسترس علاقمندان قرار گیرد، د...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
متن کردی ترانه‌ها و املاء صوتی آنها
برای اینکه تلفظ درست و صحیح کلمات و اصوات لهجه‌هائی که این ترانه‌ها بدانها سروده...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
ترجمه‌ی فارسی
در ترجمه‌ی فارسی این ترانه‌ها دقت شده است که در مقابل هر کلمه کردی نظیر و کلمه ه...
فارسی
پەخشان
محەممەد موکریگۆرانی پیشگفتار
فرهنگ لغات متن
چون علاوه بر جنبه فولکلوری و ادبی این ترانه‌ها نویسنده از لحاظ زبانشناسی و فونتی...
فارسی
پەخشان