گەڕان

ئەنجامەکانی 1 بۆ 15 لە کۆی 40 ئەنجام
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ئازیز نەخاوم
ئازیز نەخاوم، ئازیز نەخاوم بەختم بێدار بی ئامای نەخاوم دیای وە سینەی پەڕ نە زۆخا...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
9 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەڕەزای بەرزان
بەڕەزای بەرزان، بەڕەزای بەرزان بەڕەزای تاتای روی تاش بەرزان مەلەرزی و باد جە سین...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
پیری هەزار داد
پیری هەزار داد، پیری هەزار داد پیری جە دەستت سەد جار هەزار داد واوەیلا جە دەست ج...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
جوانیت ویەرد
جوانیت ویەرد، وادەی پیریتەن شێتە، شادیت شی، ها، زویریتەن رووی ئەوەڵ سفید، سیابی ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
فەڵەک بەردەنم
فەڵەک بەردەنم فەڵەک بەردەنم ڕاسەن سوجدەی دەیر تەرسا بەردەنم دەستم دامانت دیدەم و...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخم بەرزەن
چراخم بەرزەن، چراخم بەرزەن ئەر سەد چون هەڵوەن دەماخت بەرزەن مەتڵەبێ دارو نیازم ع...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
قیبلەم خاڵ تۆم
قیبلەم خاڵ تۆم، قیبلەم خاڵ تۆم بە قورئان قەسەم کوشتەی خاڵ تۆ زامدار خەستەی پای د...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخ ویەردەن
چراخ ویەردەن، چراخ ویەردەن هێجرانت یەک جار جە حەد ویەردەن ڕووی وەسڵت هەر بیم ئەی...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخ ویەردەن
چراخ ویەردەن، چراخ ویەردەن حەرفێوەم جە شەست زەبان ویەردەن زەبانم لاڵ بۆ غەڵەتم ک...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ
ئەرێ ئازیزم نەونەمام نۆ حەرامەن ئی دەهر دنیا وە بێ تۆ بینایی دیدەم و دیدەی مەستت...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
چراخم شەوبۆ
چراخم شەوبۆ، چراخم شەوبۆ شەوێ نە شەوان شیم پەرێ شەوبۆ هەراس بیم جە داخ شەوبۆی زۆ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
قیبلەم تەنیای تاق
قیبلەم تەنیای تاق، قیبلەم تەنیای تاق قیبلەم بە شق حەق تاقێ تەنیای تاق تاق جەو تۆ...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
تا وەسەر یار بۆ
تا وەسەر یار بۆ، تا وەسەر یار بۆ پەی یار ئەو خاسەن، تا وەسەر یار بۆ مەیلش بە وێن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
دیدەی بێ خەوان
دیدەی بێ خەوان، دیدەی بێ خەوان هام دەنگ ناڵەی دیدەی بێ خەوان کەس نیەن بێدار جە ن...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی
10 بڕگەیی
ئەحمەد بەگی کۆماسیدیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
ساقی! ساکەی مەی؟
ساقی! ساکەی مەی؟ ساقی! ساکەی مەی؟ فیدات بام ساقی، سا کەی مەی؟ کەی مەی؟ جەرگم کەب...
کوردیی گۆرانی
مەسنەوی