چراخ ویەردەن

لە کتێبی:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
بەرهەمی:
ئەحمەد بەگی کۆماسی (1795-1877)
 2 خولەک  803 بینین
چراخ ویەردەن، چراخ ویەردەن
هێجرانت یەک جار جە حەد ویەردەن
ڕووی وەسڵت هەر بیم ئەی ڕووەپێم بی
جەو بۆنە هەر ڕو ڕوڕو خودێم بی
ئیسە ها فەڵەک نیشان دادەن پێم
ئاخ ترسیاکەی گیر ئاوەردە وێم
ئەمجار کێ تاقەت دووری تۆ دارۆ
دەک بەرق غەزەب وەبەختم بارۆ
پەژارەت، شادیم جە بێخ ئاوەردەن
دووریت خەیمەی دڵ ڕیشەکەن کەردەن
فیراقت فەرقم وە تووتیا کەرد
جیائیت ئەعزام جە هەم جیا کەرد
وەسواسەت بەو تەور نێش دان نە جەرگم
و مەرگت قەسەم رازی وەمەرگم
وێت بدەر ئێنساف، خاڵۆکەی خوشخۆ
مەردەن خاستەرەن یاخۆ دووری تۆ
مەردەن یەک ساتەن ئەرواحەکەی وێم
دووریت هەر ساتێ سەد مەرگەن پەرێم
مەر جەستەی خەستەی من جە فوولاد بۆ
یەند دووریت وینۆ هێمای هەر شاد بۆ
دەک رەحمەت و قەبر گشت سینە سافان
خوسووسەن «یەعقووب» میرزاکەی جافان
چەرخێ چەپ چەنیم ڕاس بەستەن کەڵەک»
« چمان سەنگم دان و مینای فەڵەک
دایم پەی تۆمەن، ها، جە بەهانە
گاهێ ئێسفەهان، گاهێ جە بانە
نمەدوم فرسەت ساتێ و بێ خەم
گەرد پاڵاکەت بماڵوون وەچەم
یا شەوێ شین کەم وەشەو ناڵینت
یا ڕوویێ ڕۆکەم و زاری و شینت
یا ناڵەم چەنی ناڵەت بخێزۆ
یا دیدەم پەرێت ئەسرین بڕێزۆ
یا شمەی جە شەرح دەوری دووبارە
داخ دەرد هێجر دڵەی سەد پارە
عێشوەی کرێشمەی حور جەمین گوڵ
عەرزە و پابوس پەی تەسکین دڵ
چەپ گەرد نمازۆ ساتێ فەراغەت
ئەی خوا یا وەسڵ یا مەرگ یا تاقەت