شکرفشانی سعدی ببین کە شھری روح

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  405 مشاهده
شکرفشانی سعدیشخص ببین کە شھری روح
نمودە بر شکری طبع او مگس رانی
نشاط خیز بود بلبلان معنا را
بە بوستان و گلستان او خوش الحانی