دنیا بە کسی دە کە بگیرد دستت

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  417 مشاهده
دنیا بە کسی دە کە بگیرد دستت
یا پیش سگی نە کە بگیرد پاسد