دەستێ بە کەلامی خواوە دەستێ ملی جام

از کتاب:
دیوانی شێخ نووری
اثر:
شیخ نوری شیخ صالح (1896-1958)
 1 دقیقه  565 مشاهده
دەستێ بە کەلامی خواوە دەستێ ملی جام
گەهـ یاری حەڵاڵین و گەهێ دۆستی حەرام
ئێمەین کە لەژێر گومەزی شینی چەرخا
نە کافری موتڵەق و نە موسڵمانی تەمام