ولە

از کتاب:
دیوانی ئەحمەد بەگی کۆماسی
اثر:
احمد بیگ کوماسی (1795-1877)
 1 دقیقه  849 مشاهده
تەسکین دڵەی پەڕ جە خارەکەم
دەرمان دەروون بێ قەرارەکەم
نامەت کیاست وەلای من یاوا
پەیا پەی نەڕۆی دوودیدەم ساوا
دەروونت و کۆڵ جۆش ئاوردەبێ
کزەی دووری وێت ئێزهار کەردەبێ
دێوناتەوە دەرد کوورەی دەروونم
کولناتەوە زام دڵەی پەڕهوونم
نمازی ساتێ ڕاحەت بوو پەی وێم
دەک بێ بەڵا بی چێش مەکەری پێم
من خۆ کەم زۆخاو هێجرانم وەردەن
ئەمجار کزەی تۆ تەمامم کەردەن