پیری و فەقیری و کەسیفی هەر سێ

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  1084 مشاهده
پیری و فەقیری و کەسیفی، هەر سێ
نەبۆ وە هیجرانباری هیچ کەسێ