بێ شەرت و شۆنیت جە حەد ئەودەرەن

از کتاب:
دیوانی مەولەوی
اثر:
مولوی (1806-1882)
 1 دقیقه  888 مشاهده
بێ شەرت و شۆنیت جە حەد ئەودەرەن
ڕەحمەت ئەو یادت، وەفادار تەرەن
دیدەم، چون میقراز بێشەرتیت تێژ کەرد
دات جە تانتەی وەسڵ جەو پەڕش ویەرد
شەرت بۆ تا جەستەی خەستەی مەهجووریت
پاکتاوش کەرۆ مەردەن جە دووریت
جە شووم پڕ شووم ئەڵحەد سەرای خەم
جە سەروازەی هوون جۆی سەر چەمەی چەم
وە بۆی ئەو باڵا و خەت و کوڵم و فەم
سەرو و سەوزە و گوڵ غونچە بدۆ دەم
دڵەی مەینەت گاز سفتەی کۆی قەقنەس
نەبۆ وە نیشان تیری موژەی کەس