شەرمەساری شێوەتە مانگ و پەناهی گرتووە

از کتاب:
دیوانی شاهۆ
اثر:
شاهو (1882-1971)
 1 دقیقه  552 مشاهده
شەرمەساری شێوەتە مانگ و پەناهی گرتووە
داغداری خاڵتە و ڕەنگی سیاهی گرتووە
پەرچەمی شێواوە ئەگریجەت لەگەڵ موژگانی چاو
دەستە دەستە و سەف بە سەف شکڵی سوپاهی گرتووە
دانەکەی خاڵت لە گۆشەی لەعلی لێوی ئاڵتا
ڕەنگی شکڵی دووکەڵی تاریکی ئاهی گرتووە
نیشی شومشێری برۆت بۆ کوشتنی بەندەی هەژار
عادەتی شیری جەللادی پادشاهی گرتووە
چینی ئەگریجەت کە پەخشانە لەسەر ڕوخساری تۆ
هەر دەڵێی موشکی تەتارە دەوری ماهی گرتووە
بۆ ئەوەی ڕوخساری شیرینت نەبینێ شایقتخلصت
ماهی ڕووت شارایەوە پێچەی سیاهی گرتووە