یا ڕەسوولەڵڵا دەخیلەک سەروەری دونیا و دین

از کتاب:
دیوانی شاهۆ
اثر:
شاهو (1882-1971)
 1 دقیقه  1222 مشاهده
یا ڕەسوولەڵڵا دەخیلەک سەروەری دونیا و دین
پێشەوا و خەتمی عومومی ئەنبیاء و مورسەلین
فەخری گشتی کائیناتی سەییدی جین و بەشەر
تاقە مەحبووبی خوداوەند، ڕەحمەتی بۆ عالەمین
تۆی ئومێدی بێ ئومێدان ڕەهبەری ڕێگەی نەجات
ڕۆژی ڕووناکی هیدایەت موقتدایی موتتەقین