برایینە لە خەو هەستن بەیانە

لەسەر وەزنی «بني وطني»
از کتاب:
دیوانی بەختیار زێوەر
اثر:
فایق زیور (1908-1952)
 1 دقیقه  1552 مشاهده
# برایینە! لە خەو هەستن، بەیانە زەمانی هەوڵ و علیم و حوڕ ژیانە # هەموو قەومێ بە دائیم تێ ئەکۆشن لە ڕێگەی عیلم و فەندا دڵ بەجۆشن # ئەرێ کوردی فەقیر و بێکەس و غەم هەتاکەی زەهرەی نادانی ئەنۆشن
برایینە...
# وەتەن پڕ لەشکری جەهلە ڕەفیقان دەری کەین با بە هۆردووی عیلم و عیرفان
برایینە...
# بە یەکدڵ با لەبۆ پێشکەوتنی کورد هەوڵ دەین تا بگەینە قەسدی خۆمان
برایینە...
# برایینە ئەگەر زۆر چاک نەخوێنن لەژێر باری جەهالەتدا ئەمێنن