میللەتێک قوربانیدەر بێ نامرێ هەی شێت و شور

از کتاب:
چوارینەکانی سامی
اثر:
سامی عودال (1910-1985)
 1 دقیقه  644 مشاهده
میللەتێک قوربانیدەر بێ نامرێ هەی شێت و شور
چونکی زەنگین و بەنرخە شاهیدێتی خوێنی سوور
شەرت و پەیمانە لەمێژوو سەر بەخوێنمژ شۆڕ بکا
ببتە جەللادی غروران گیانی پیسیان گۆڕ بکا