گورگ وا گۆشتی دەخوا زۆر بەترس و لەرزەوە

از کتاب:
چوارینەکانی سامی
اثر:
سامی عودال (1910-1985)
 1 دقیقه  507 مشاهده
گورگ وا گۆشتی دەخوا زۆر بەترس و لەرزەوە
ئینسانیش هەر گۆشت خۆرە بەو شعوری بەرزەوە
گورگ وا گۆشتی بخوا و ئینسانیش هەر وەک گورگ
گورگ بۆچی ناوبەد بێ و ئینسانیش بەتەرزەوە