گورگ وا گۆشتی دەخوا زۆر بەترس و لەرزەوە

لە کتێبی:
چوارینەکانی سامی
بەرهەمی:
سامی عەوداڵ (1910-1985)
 1 خولەک  500 بینین
گورگ وا گۆشتی دەخوا زۆر بەترس و لەرزەوە
ئینسانیش هەر گۆشت خۆرە بەو شعوری بەرزەوە
گورگ وا گۆشتی بخوا و ئینسانیش هەر وەک گورگ
گورگ بۆچی ناوبەد بێ و ئینسانیش بەتەرزەوە