پێت خۆشە نەبینی هەیبەتی ڕۆژی بەرێ

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  712 مشاهده
پێت خۆشە نەبینی هەیبەتی ڕۆژی بەرێ
دووربی لە بەڵای زاڵم و فیتنە و خەتەرێ
پێویستە لە گەڵ خەڵکی زمانت خۆش بێ
چون مار بە زمانی خۆش لە کون دێتە دەرێ