خزم و کەس و کار و باب و باپیری ئەوان

از کتاب:
دیوانی حەقیقی
اثر:
حقیقی (1902-1996)
 1 دقیقه  607 مشاهده
خزم و کەس و کار و باب و باپیری ئەوان
هەر کەس بێ لە شا و گەدا و پیر و جەوان
ڕۆژێکی دەبێ بچێتەوە شاری عەدەم
سەد حەیف کوڕ و نەوەی ئەوان هەر لە خەوان