کارتی تەبریک

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  610 مشاهده
بە یادی تیرەکەی وا دات لە جەرگم
دڵم کێشاوە پەیکانی لە ناوە
لەبۆم ناردی بە ڕەسمی کارتی تەبریک
کە حاڵی بی دڵم چۆن کون کراوە!