ئەی کاکە چووزانی چۆن ئەبوورێ سەیزوو

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  579 مشاهده
ئەی کاکە چووزانی چۆن ئەبوورێ سەیزوو
تا دەرفەتە هەڵقوڕێنە چۆڕێ مەی زوو
ئەی ساقی فیدای ساقی سپی و چاوی گەشت
چۆڕاڵێ مەیم بەرێ درەنگە دەی زوو