لە جێگەی بازان کۆڕکۆڕەوازان

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  792 مشاهده
لە جێگەی بازان کۆڕکۆڕەوازان
بیکەم بە ئاهەنگ لای ئاهەنگسازان
بیکەن بە سروود شیرین ئاوازان
بیخوێنن بە کۆڕ پۆلی سەربازان
لە جێگەی وازان کۆڕکۆڕەوازان
لە جێگەی وازان کۆڕکۆڕەوازان!