هیوا

از کتاب:
گرد و کۆ
اثر:
نافع مظهر (1913-1998)
 1 دقیقه  581 مشاهده
با وابێ ئێمە هەر لە ژێرو بین
لەسەر هەر کێوێ با تلێرو بین
ڕۆژێ هەر دەبێ بەکەیفی ئێمەیش
فەلەک بساتی خۆی ڕاخا بۆ عەیش
سەرکەوینە سەر کێوی ئارەزوو
فایەق بین لەسەر دوژمن زووبەزوو