چوارینە

بۆ پۆستەری عومەر خاوەر
از کتاب:
بارگەی یاران
اثر:
هیمن (1921-1986)
 1 دقیقه  988 مشاهده
قارەمانی قادسیە نامەردە
مرۆکوژە، دزە، ڕێگرە، جەردە
نەتبیستووە چی کرد لە کوردی ئەودیو
ئەو زۆردارە فاشیستەی مێشک ڕزیو