ئەو شانشینەی بەرز و بڵند بوو

از کتاب:
لە چوارینەکانی خەیام
اثر:
عونی (1914-1992)
 1 دقیقه  183 مشاهده
ئەو شانشینەی بەرز و بڵند بوو
شاهان لەوێدا دەیان برد کڕنوو
دیم لەسەر بانی کوندەبەبۆیێ
هەڵ نیشتووە دەیکرد کوکو کوکو کوو
خیام:
آن قصر که با چرخ همی‌زد پهلو
بر درگه آن شهان نهادندی رو
دیدیم که بر کنگره‌اش فاخته‌ای
بنشسته همی‌گفت که کوکوکوکو