نەووەهار خەمین

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  604 مشاهده
نەووەهار خەمین
عەجەب نەووەهار، دڵگیری خەمین
هۆر مەگێرۆ بە دیدەی نەمین
مەوارۆ بە تاو وە ڕووی سەرزەمین
شەتاوان چوون مار پێچ مەدان وەهەم
نەپای وەفراوان پێشان مەبۆ جەم
سەرکۆوان تەمین، دەشتان گرد زەڕگوون
بوڵبوڵ مژنەوۆ، سازی ئەرغەنوون
جە مەعدەنی خار گوڵ بەرماوەرۆ
هەریەک بە ڕەنگێ پەیدا مەکەرۆ
مەژنەوۆ بە سۆز، مەگرەوا بە زار
بە وێنەی عاشق دەروون پڕ جە خار
گا شادەن بە سەیر، شکۆفەی گوڵان
گاهێ زەلیلەن، چوون ڕەفتە دڵان
ئەوسا کەم مەبۆ شەوقی شۆڵەی گوڵ
وێنەی دەردەدار لەت لەت مەبۆ دڵ
دەردەدار مەبۆ وێنەی بوڵبوڵ بۆ
دایم ئینتیزار بە دیەن گوڵ بۆ
ئاخ پەی حەکیمێ دانشمەندی دڵ
مازە حەسرەتمەند، داخ بەرۆ وە گڵ