کۆی خەمبار وێم

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  778 مشاهده
کۆی خەمبار وێم ...
زەلیل و زەبوون، کۆی خەمبار وێم
ئەسیری خەستەی کەفتەکار وێم
بە دەردی هیجران گرفتار وێم
شەیدای خاکسار خەم خەیاڵ وێم
پا جە دۆست بڕیان وێران ماڵ وێم
ناڕەزای جەلای یاران بڕیای وێم
جە زەخمی یاران نە سەر و پای وێم
ئاشوفتە، ڕەنجوور، ڕەنج وە باد وێم
بەکام نەیاوای ناموراد وێم
شەڵڵا کەس نەبۆ، بەی تەورە جەستەش
پێسە دوور نەبۆ جە ئاوات وەستەش