شیرین تار کەردەن

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  524 مشاهده
شیرین تار کەردەن ...
یەک تایێ جە زوڵف سیاش، تار کەردەن
بە تارش عەقڵم تارومار کەردەن
بە پێچش کۆی خەم وەنەم بار کەردەن
بە شەوبۆش، بۆ عەتر دەماخم کەردەن
بە ڕەونەق ڕەنگ بەست ڕووی داخم کەردەن
بە باریکیش گەرد، تەنم بە ئاو دا
ئاو داش بەڕووی بەرگ بافتەی ساودا
بە درازیش عومر کۆتام درازەن
تا پەردەی حیجاب نەڕووی ڕاز بازەن
ئەو بە تایێ زوڵف سیای بۆ عەنبەر
بەند کەردەن گیانم تا بە ڕۆی مەحشەر
ئەر ئەو دەستەی زوڵف شەماڵ بشانۆ
گشت ئاڵەم زیندەی جاوید مەمانۆ