شیرین بەینی نۆ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  521 مشاهده
شیرین بەینی نۆ ...
تۆ چەنی بەدان، بەستت بەینی نۆ
زوڵف ئەشەد کڵاف، خاڵان عەنبەر بۆ
چوون بێ بەینەت بیت بێزیام جە تۆ
ئەوڕۆ ئیبتیدای عەهد و پەیمان بی
پەیمانت بە عەهد لەیلای زەمان بی
بە لەفزی شیرین ئیقرارت مەکەرد
لافی بەین مەدای، سەوگەندت مەوەرد
منیچ بەو گوفتار خەیلێ بەردم ڕەنج
واتم مەر بە ڕەنج پەیدا ببۆ گەنج
ئاخر نە گەنج دیم، نە سەوگەند، مایە
ڕەقیب ناستانەت یاوا بە پایە
حاشا، جە ئەلتاف لوتفی خوداوەند
ڕەنجبەر بێ بەش بی، ڕەقیب وایەمەند