شەرابی گوڵڕەنگ

از کتاب:
دیوانی بێسارانی
اثر:
بیسارانی (1643-1702)
 1 دقیقه  695 مشاهده
شەرابی گوڵڕەنگ ...
شەراب ئەرخەوان، یاقووتی گوڵڕەنگ
ئەگەر قەترەیۆش بتکیۆ وە سەنگ
سەنگ دەردەدار بۆ لێش مەیۆ وە دەنگ
نەک ئەو شەرابی جام بەسەر بەربۆ
شەرابی دڵ پەیش مووشکافتەر بۆ
ساقی ئەر سوبحێ بدەرۆ شەراب
غەیر جە پارەی جەرگ، هیچ نەبۆش کەباب
کێ بۆ دەور بدۆ، بەو شەراب جامێ؟
بدەرۆ جامێ بوینم کامێ؟